Ostemanden

Poul Folsberg

Stenhave

 - senere forretning i Nyborg

Nuværende adresse: Stenhavevej 26