Baggrundsdata om den historisk-økonomiske udvikling i Danmark, ca. 1950-ca. 2010

Forbehold: Diverse årgange af statistisk årbog er grundlaget for det følgende; indimellem er definitionerne for de opgjorte enheder omdefineret, hvorfor det ikke altid har været muligt at frembringe fuldt forenelige sammenligninger, hvilket dog er tilstræbt.
Siden er under fortsat revision, da forbedrede informationer muligvis kan dukke op /findes !

I 1954 var Danmark stadig et overvejende landbrugspræget land; af de samlede indkomster udgjorde indkomstmassen i landbruget 17.5 %; det tilsvarende tal i 2008 var 1.1 %.

Antallet af landbrug er faldet fra ca. 200.000 i 1950 til ca. 43.000 i 2008 eller med -2.6 % p.a. Beskæftigelsen i sektoren er i samme periode faldet med 3 % p.a., nemlig fra godt 500.000 til 89.000 personer.

Industriens andel af de samlede indkomster var/er hhv. 18.7 % og 14.2 %.

For alle erhverv under ét var beskæftigelsen i 1950: 2.060.000, heraf kvinder 695.000 eller ca. 34 %
I 2008 var de tilsvarende tal hhv. 2.857.600 og 1.345.900 eller 47 %  , dvs. stort set halvdelen.

Nogle indkomstdata og - vilkår

Den ugentlige arbejdstid i industri og håndværk i 1954 var i gennemsnit for faglærte 46.2 timer og for ufaglærte 45.9 timer; antallet af arbejsuger p.a. var 46, hvorfor det årlige timetal for de to kategorier i fuld beskæftigelse kan beregnes til hhv. 2125 og 2111 time.

Med den siden da øgede ferieperiode kan det årlige antal arbejdsuger anslås til 42 uger og den normerede arbejdsuge til 37 timer - den faktiske ugentlige, gennemsnitlige arbejdsuge er på 29.7 timer ! På årsbasis er antallet af timer således reduceret til: 1247 eller ved normeret tid: 1554.

Nedsættelsen af arbejdstiden for f. eks. faglærte kan således beregnes til ca. 25 %, dvs . en øget fritid af samme størrelsesorden. Det skal her bemærkes, at en stor del af denne forøgede "fritid" er omsat i pendlingstid: I 2008 pendlede således 674.353 personer ud af 2.857.565 mere end 20 km. fra hjem til arbejdssted.

Indkomsterne er ændret markant i samme periode:

I 1954 var timelønnen for faglærte mænd i provinsen 4.53 kr. og for kvinder 2.84 kr. eller ca. 63 % af "mandelønnen"
I 2007 var tallene (hele landet) hhv. 231.36 kr. og 196.62 kr. eller ca. 85 % af "mandelønnen".

Om regenes  disse tal til årlige indkomster får man med det normerede timetal som grundlag:
 

Beregnede årsindkomster, kr.

Beregnet årsindkomst 1954

Beregnet årsindkomst 2007

Stginingsprocent p.a.

Faglærte mænd/Håndværksprægede fag

9.626

359.533

7.1

Kvinder/-do-

6.035.

303.581

7.7

Til sammenligning var lønnen  i 1954 for nogle udvalgte fag og stillinger:

Typisk årsindkomst 1954. kr.

 

Gårdejere

12-15000

Husmænd

5-6000

Købmænd

10-12000

Håndværksmestre

6-9000

Læger

30-50000

Sagførere

20-30000

Forkarle med kost og logi

4510

Piger med kost og logi

2307

Aldersrente, 2 ægtefæller tilsammen

2200-2600

Enlig aldersrentenyder

1800-2000

Dagløn for daglejere med kost

22.00

Penge og endnu rationering


ikke så ualmindelig


mere sjældent set

Helt op i 1950'erne var der endnu rationering af visse varer

 

Senere pengesedler kan ses ved at klikke her


Nogle andre nøgletal:

Varepriser for, kr.

1954

2008

Stigningsprocent p.a.

Sødmælk, 1 l.

0.65

8.36

4.94

Ost, 1 kg.

5.70

82.87

5.18

Rugbrød, 1 kg.

0.66

17.86

6.42

Oksesmåkød, 1 kg.

6.47

129.92

5.82

Medister, 1 kg.

5.17

49.72

4.36

Kaffe, 1 kg.

19.39

60.44

2.17

Antal:

   

 

Personbiler

115.881

2.110.000

5.63

Gymnasielever

9442

111.002

4.76

Studerende ved universiteter

9019

127.376

5.03

Skatter og afgifter m.v.

Nationalregnskabstal

1953/54, mio kr.

2008, mio. kr.

Stigning i procent p.a.

BNP - bruttonationalprodukt

29.818

1.739.716

7.7

Indirekte skatter, afgifter

2.341

259.528

8.9

BFI - bruttofaktorindkomst

27.477

1.480.188

7.5

Direkte skatter

3.226

565.541

9.9

BFI efter skat

24.251

914.647

6.8

Sociale udgifter=overførsler

287

263.326

13.2

Privat disponibelt, BFI-skat+overførsler

24.538

1.177.973

7.3

Direkte og indirekte skatter i alt

5.567

825.069

9.5

Skattetryk, brutto

18.7%

47.4 %

 

Alle skatter - overførsler

5.280

561.743

8.9

Skattetryk, netto dvs. korrigeret for overførsler

17.7 %

32.3 %

 

 

 

 

 

Internationalisering

 

 

 

Import

8.034

561.662

8.2

Eksport

6.550

586.670

8.7

       

Forbrugerprisindex

100

2795

6.2