Borgerlige ombud

Refsvindinge sogn var opdelt i en række sne-distrikter. For hvert distrikt udpegede Sognerådet (?) for hvert distrikt en snefoged,,der ulønnet skulle forestå snerydningsarbejdet i en 3-årig periode ved hjælp af "tilsigelse" af lokale beboere, der iflg.  en pligt-dagesliste skulle stille med så og så meget mandskab.


Der opstilledes forud for vinteren såkaldte snehegn for at forhindre sneen i at fyge i driver ude på vejene - dekorative, men besværlige !

Snefogeden kunne først genudpeges efter en 3-årsperiode, når der var forløbet  6 år. Denne ombudspligt var ikke specielt populært hos de udpegede.

Ligeledes udpegedes der en lokal brandfoged, formentlig af sognefogeden. Efter ildebrande var det formentlig brandfogeden, der organiserede den efterfølgende oprydning; de lokale landmænd mødte - og uden beregning - frivilligt op med køretøjer på brandtomten for at rydde op og køre resterne væk.

Sognefogedhvervet var IKKE et borgerligt ombud, men en form for deltidsstilling/bierhverv, hvortil den pågældende udpegedes af den lokale overøvrighed, dvs. politimester og/eller amtmand. I 1922 tillagdes sognefogeden ret også til at foretage vielser på landet. Kongebrev kunne også løses gennem fogeden.

Sognefogedordningen ophævedes i 1973.